Kozmický prach 

GLUTAMÍN - nápomocný alebo zbytočný? (štúdie)


V tomto článku vám prinášame prehľad niekoľkých štúdií o glutamíne so zaostrením na jeho možný prínos pri budovaní svalovej hmoty a iných dôležitých tréningových parametroch. O tom, či je suplementácia glutamínom nápomocná, alebo zbytočná, si máte možnosť urobiť svoj vlastný názor.

The Effects Of Glutamine On Muscle Strength And Body Composition.
Thistlethwaite, John R.; Swanson, Scott C; Scheuermann, Barry W.
Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 37(5) Supplement May 2005 p S45

Cieľ: Vyšetriť, či suplementácia glutamínom zvyšuje svalovú silu a či má významný vplyv na zlepšenie telesnej kompozície.

Postupy: 12 subjektov (okolo 21 rokov) bolo náhodne rozdelených do dvoch skupín: glutamínova (GL-6 osôb) a kontrolná (Kon-6 osôb). Obidve skupiny podstúpili 7 týždňov trvajúci tréning ( 2-krát týždenne), pozostávajúci z bench pressu, tlaku pred hlavou a drepu. Pred začiatkom štúdie sa zisťovali maximá u subjektov (Repetition Maximum) u jednotlivých cvikov. Program pozostával z jednej série po 8 opakovaní @ 60% RM, jednej série po 6 opak @ 75% RM a jednej série do vyčerpania @ 90% RM pri každom cviku. Počas tréningu subjekty konzumovali 4 porcie buď placeba (10g glukózy)-Kon skupina, alebo 10g glutamínu-GL skupina dvakrát denne počas tréningových dní (2 porcie ihneď po cvičení a 2 pred spaním). Telesná kompozícia (ako % tuku) bola meraná pred a po suplementácii bioelektrickou impedanciou.

Výsledky: RM pre všetky lifty boli zrátané dokopy (pred a po tréningu) a spriemerované v každej skupine. Celková hmotnosť liftov sa výrazne zvýšila (z 323.3 kg pred na 388 kg po u GL skupiny) a (z 258.2 kg na 306.9 kg u Kon skupiny), čo dáva takmer rovnaké percentuálne zvýšenie 16.7 % resp. 15.9 %. Nelíšilo sa ani telesné zloženie (GL skup. 10.7 % pred vs 10.1 % po) a (Kon skup. 11.3 % pred a 10.9 % po).

Záver: Suplementácia glutamínom NEZVYŠUJE SVALOVÚ SILU a významne NEMENÍ TELESNÉ ZLOŽENIE.Effect of glutamine supplementation combined with resistance training in young adults.
DG Candow, PD Chilibeck, DG Burke, KS Davison & T Smith-Palmer.
Eur J Appl Physiol (2001) 86: 142-149

Cieľom tejto štúdie bolo stanoviť účinok orálnej suplementácie glutamínom v kombinácii s tréningom s odporom u mladých dospelákov. Skupina 31 ľudí vo veku od 18-24 rokov bola náhodne rozdelená (double-blind) do dvoch skupín. Jedna (17 osôb) dostávala glutamín (0.9 g/kg čistej hmoty/deň), druhá (14 osôb) maltodextrín (0.9 g/kg čistej hmoty/deň) počas 6 týždňov tréningu s odporom. Cviky boli vykonávané v 4-5 sériách po 6-12 opakovaní s intenzitou v rozmedzí 60-90 % RM. RM (rep max) boli merané na začiatku a na konci v drepe a bench presse, okrem toho bol meraný vrcholný moment extenzie kolena (na izokinetickom dynamometri), čistá svalová hmota a degradácia svalového proteínu (3-metylhistidín v moči). Opakované merania ANOVA ukázali zvýšenie sily, momentu, čistej hmoty a 3-metylhistidínu s tréningom u obidvoch skupín bez rozdielu. V drepe o 30 %, bench presse 14 % obidve supiny. Skupina na glutamíne zaznamenala zvýšenie v momente o 6 %, čistú hmotu o 2 %, úroveň 3-metylhistidínu v moči o 41 %. Placebo skupina zvýšila moment o 5 %, čistú hmotu o 1.7 %, 3-metylhistidín o 56 %.

Záver: Suplementácia glutamínom počas tréningu s odporom NEMÁ ŽIADNY VPLYV na svalový výkon, telesnú kompozíciu a degradáciu svalového proteínu.The Effects of High Dose Glutamine Ingestion on Weightlifting Performance.
Antonio, J., Sanders, M., Kalman, D., Woodgate, D. and C. Street.
Journal of Strength and Conditioning Research 16(1):157-160. 2002.

Vedci na Delaware University skúmali účinky pomerne vysokých dávok glutamínu na svalový výkon. Výsledky ukázali, že krátkodobé užívanie glutamínu nezvyšuje výkon u cvikov s odporom u trénovaných mužov. Trojtýždňovej štúdie sa zúčastnilo 6 trénovaných mužov. Na začiatku zmerali telesnú hmotnosť, výšku, percento tuku u participantov. Štúdia bola double-blind, placebom kontrolovaná, bez zmeny stravovacích návykov. Hodinu po prijatí buď glutamínu (0.3 g/kg hmotnosti) s džúsom, alebo glycínu (0.3 g/kg hmotnosti) miešaného s ovocným džúsom, alebo džúsom samotným (placebo), vykonávali participanti 4 série do momentálneho vyčerpania (po dve pri leg-presse s 200 % telesnej hmotnosti a dve so 100 % telesnej hmotnosti pri bench presse). Neboli zistené žiadne rozdiely v priemernom počte maximálnych opakovaní vykonaných v leg-presse a bench presse medzi troma skupinami.

Záver: Dáta ukazujú, že krátkotrvajúce užívanie glutamínu NEZVYŠUJE VÝKON pri cvičení s činkami u trénovaných mužov (rozumej dlhodobo trénujúcich s činkami).The effects of 8 weeks of creatine monohydrate and glutamine supplementation on body composition and performance measures.
Lehmkuhl, M., M. Malone, B. Justice, G. Trone, E. Pistilli, D. Vinci, E.E. Haff, J.L. Kilgore, and G.G. Haff.
The Journal of Strength and Conditioning Research: Vol. 17, No. 3, pp. 425–438 (2003).

29 (17 mužov a 12 žien) univerzitných atlétov (track & field) náhodne rozdelili do troch skupín, ktorým podávali kreatín monohydrát (CM)- prvý týždeň 0.3 g/kg telesnej hmotnosti, ďalších sedem 0.03 g/kg tel. hmotnosti, kreatín monohydrát s glutamínom (CG)- rovnaké množstvo kreatínu ako prvej skupine plus 4 g glutamínu/deň a placebo. Všetky tri skupiny podstúpili rovnaký predsezónny periodizovaný silový a kondičný program. Telesná kompozícia, skok do výšky a cyklistický výkon boli testované pred a po 8-týždňovej suplementačnej perióde. Celková telesná hmotnosť, čistí svalová hmota sa podstatne zvýšili u CM a CG skupín v porovnaní s placebo skupinou. To isté sa dalo pozorovať v počiatočnej rýchlosti produkcie výbušnej sily (power).

Záver: Výsledky ukázali, že kreatín monohydrát a kreatín monohydrát rezaný glutamínom výrazne zvyšuju celkovú telesnú hmotnosť, čistú svalovú hmotu a počiatočnú rýchlosť produkcie výbušnej sily počas niekoľkonásobných ťahov na cyklistickom ergometri.Effects of effervescent creatine, ribose, and glutamine supplementation on muscular strength, muscular endurance, and body composition.
Falk, D.J., K.A. Heelan, J.P. Thyfault, and A.J. Koch.
The Journal of Strength and Conditioning Research: Vol. 17, No. 4, pp. 810–816 (2003).

Cieľom tejto štúdie bolo vyšetriť účinky zmesi effervescentného kreatínu, ribózy a glutamínu na svalovú silu, svalovú vytrvalosť a telesnú kompozíciu u mužov trénujúcich s odporom. Participovalo 28 mužov (okolo veku 22) s minimálne 2-ročnými skúsenosťami s tréningom so závažím, ktorí boli náhodne rozdelení do dvoch skupín ("na zmesi" a placebo) a podstúpili 8 týždňov trvajúci tréning. Miery boli zisťované pred začiatkom a na konci cyklu. Obidve skupiny významne zlepšili svalovú silu, svalovú vytrvalosť, pričom skupina "na zmesi" výrazne zvýšila celkovú telesnú hmotnosť a čistú svalovú hmotu. Kontrolná skupina znížila telesný tuk a zvýšila čistú svalovú hmotu.

Záver: Táto štúdia demonštrovala, že skupina "na suplementoch" NEZVÝŠILA VÝZNAMNE svalovú silu, svalovú vytrvalosť, ani telesnú kompozíciu voči kontrolnej po 8-tyždňovom programe.Increased plasma bicarbonate and growth hormone after an oral glutamine load.
Welbourne, TC.
American Journal of Clinical Nutrition, Vol 61, 1058-1061.

Glutamín bol podávaný orálne 9 zdravým osobám, aby sa zistil jeho vplyv na plazmové koncentrácie glutamínu, bikarbonátu a rastového hormónu. 2g glutamínu rozpusteného v kole boli prijímané počas 20 minút, 45 minút po ľahkých raňajkách. Vzorky krvi boli odoberané ihneď po prijatí a potom v 30-minútových intervaloch počas 90 minút. Porovnávané boli s kontrolnými vzorkami odoberanými týždeň pred štúdiou. 8 z 9 subjektov zvýšilo plazmovú koncentráciu glutamínu 30 a 60 minút po podaní. 90 minút po podaní sa koncentrácia vrátila na pôvodnú (kontrolnú) hodnotu. Ešte 90 minút po podaní boli hodnoty bikarbonátu a rastového hormónu zvýšené.

Záver: Je zaujímavé, že prekvapujúco malá dávka glutamínu (2g) dokáže ZDVIHNÚŤ alkalické rezervy a plazmový RASTOVÝ HORMÓN.Changes in plasma glutamine concentration and natural killer cell cytotoxicity during intensive training.
Suzui, Masatoshi; Kawai, Takeshi; Takeda, Kazuyoshi; Yagita, Hideo; Okumura, Ko; Shek, Pang N; Shephard, Roy J.
Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 36(5) Supplement May 2004 p S257

Vyšetrenie plazmovej úrovne glutamínu na otestovanie hypotézy, že intenzívny tréning znižuje plazmový glutamín (základný energetický zdroj lymfocitov-IMUNITA!!) a tak cytotoxicitu buniek prirodzených zabijakov (NK-bunky). 8 univerzitných volejbalistiek podstúpilo jednomesačný tvrdý predsezónny tréning v rozsahu 5 hodín 6-krát do týždňa. Celkovo 4 vzorky (glutamínu, kys. glutámovej a celkovej koncentrácie aminokyselín) boli odbraté ráno po nočnom pôste: pred tréningom, na desiaty deň tréningu, deň po dokončení tréningovej prípravy a týždeň po príprave. Výsledkom bolo, že plazmové úrovne glutamínu, kys. glutámovej a AK zostali na nezmenenej úrovni. Konc. glutamínu bola v podstate stále pod normálom, ale kys. glutámová zase nad normálom a AK zostávali konštantné.

Záver: Mesiac ťažkého tréningu volejbalistiek nezmenil úroveň glutamínu v plazme. Tieto výsledky NEPODPORUJÚ SÚVISLOSŤ MEDZI ÚROVŇOU PLAZMOVÉHO GLUTAMÍNU A ZNÍŽENOU CYTOTOXICITOU NK-BUNIEK.Mountain-bike Racing: Glycogen Status And Glutamine Supplementation Effects On White Blood Cells And Endocrine Responses.
Smith, Carine; Myburgh, Kathryn H.
Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 37(5) Supplement May 2005 p S238-S239

Úlohou bolo zistiť, či podávanie glutamínu a stav glykogénu pred pretekmi má vplyv na všeobecný stres a zmeny distribúcie imunitných buniek. 6 zdravých mužov na horských bicykloch absolvovalo 4 simulované 6 minútové preteky s týždennou prestávkou medzi každými. Ráno im odobrali vzorky krvi po nočnom pôste a pol hodinu pred pretekmi dostali buď placebo alebo nápoj obsahujúci glutamín. Ďalšie vzorky odobrali hneď pred pretekmi a nasledujúce ráno nalačno. Pred dvoma pretekmi mali večeru bohatú na cukry a netrénovali 24 hod, pred ďalšími dvoma vyčerpávali glykogén 3-hodinovým bicyklovaním a vodou a večerou chudobnou na cukry. Hlavný účinok malo cvičenie na zvihnutie kortizolu, ktorý sa vrátil do normálu za deň, zatiaľčo dehydroepiandrsterón sulfát (DHEAs) zostal zvýšený. Glykogén mal hlavný vplyv na počet buniek prirodzených zabijakov (NK) s ich vyznamným zvýšením, keď sa zásoby glykogénu znova naplnili. Glutamín nemal žiadny vplyv na očakávané zmeny.

Záver: Glutamín NEMÁ VPLYV na všeobecný stres a distribúciu buniek imunitného systému.L-Glutamine Supplementation: Effects on Recovery from Exercise.
Piattoly, Tavis; Welsch, Michael A.
Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 36(5) Supplement May 2004 p S127

Úlohou bolo zistiť, či suplementácia glutamínom má vplyv na čas potrebný do vyčerpania a výbušnú silu pred a po predĺženom cyklistickom cvičení u 12 mužov počas 6 dní (jedna skupina 0.3g/kg glutamínu v sacharidovom nápoji, druhá len sacharidový nápoj).

Záver: Skupina užívajúca glutamín ZVÝŠILA ČAS DO VYČERPANIA oproti kontrolnej skupine po 6 dňoch tréningu (kontrolná sa vyčerpala skôr) a zdalo sa, že regenerovala skôr než kontrolná skupina.Effects of whey protein supplementation with casein or bcaa & glutamine on training adaptations 2: performance.
Kerksick, C; Rasmussen, C; Lancaster, S; Kreider, R; Magu, B; Smith, P; Melton, C; Greenwood, M; Almada, A; Earnest, C.
Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 35(5) Supplement 1 May 2003 p S395

Táto štúdia zisťovala, či srvátkový proteín (whey), vystužený kazeínom, glutamínom a aminokyselinami s rozvetveným reťazcom (bcaa) ovplyvňuje tréningovú adaptáciu počas tréningu s odporom. 44 pravidelne cvičiacich mužov (cca 31 rokov) sa zúčastnilo na double-blind štúdii (náhodne rozdelených), pričom obohatili svoj diétny režim buď 48g/deň sacharidovým placebom, 40g/deň srvátkového proteínu + 8g/deň kazeínu, alebo 40g/deň srvátkového proteínu + 3g/deň bcaa +5g/deň glutamínu. Trénovali 10 týždňov s odporom a v 0, 5, 10 týždni suplementácie vykonávali testy: 1 RM (rep max) test, test na max počet opakovaní s 80% RM pri leg-presse a bench presse a 30 sekundový šprintérsky test na zistenie anaeróbnej kapacity na ergometri. Neboli žiadne rozdiely v celkovom príjme kalórií a objeme tréningu (kontrolovalo sa to každé dva týždne kalkuláciou). Tréning výrazne zvýšil maximálnu silu a svalovú vytrvalosť. Neboli však žiadne rozdiely medzi skupinami "na suplementoch" a placebe. Akurát v bench-presse bol vyraznejší rozdiel vo "vytlačenom" objeme medzi užívateľmi srvátka+bcaa+glut oproti ostatným dvom skupinám v teste na max počet opakovaní s 80% RM. Prírastky vo výbušnej sile a celkovej práce počas anaeróbneho testu boli väčšie u skupiny srvátka+kazeín v porovnaní s druhou skupinou na suplementoch (srv+bcaa+glu).

Záver: Výsledky ukazujú, že suplementácia vyššie uvedenými doplnkami má len okrajový účinok na tréningovú adaptáciu.Effects of whey protein supplementation with casein or bcaa & glutamine on training adaptations 1: body composition.
Kreider, R; Kerksick, C; Rasmussen, C; Lancaster, S; Magu, B; Smith, P; Melton, C; Greenwood, M; Almada, A; Earnest, C.
Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 35(5) Supplement 1 May 2003 p S395

V tej istej štúdii uvedenej vyššie si vedci posvietili aj na vplyv na telesnú kompozíciu. Skupina na srvátke+kazeíne dosiahla jasne najväčší prírastok v celkovej hmotnosti a čistej svalovej hmote zrejme kvôli spomalenému tráveniu v žalúdku a tým predĺženému zvýšeniu úrovne aminokyselín. Paradoxne, skupina na srvátke+bcaa+glutamíne NEVYKÁZALA ŽIADNU ZMENU oproti placebo skupine.Effects of supplemental protein on body composition and muscular strength in healthy athletic male adults.
Carlon M. Colker, Melissa A. Swain, Bill Fabrucini, Qiuhi Shi, Douglas S. Kaiman.
Current Therapeutic Research, Volume 61(1), January 2000, p. 19-28.

V takmer identickej štúdii s dávkovaním a tréningom ako vyššie, akurát jedna skupina užívala len 40g/deň srvátkového proteínu (1), druhá 40g/deň srvátkového proteínu + 5g glutamínu + 3g bcaa (leucín, izoleucín, valín)/deň (2). 16 mužov s diétou obsahujúcou 1.6g/kg hmotnosti proteínu podstúpilo 10 týždňový hypertrofický tréning pod dohľadom fyziológa. Testovanie telesnej kompozície a výkonov prebehlo v 0, 5, 10 týždni. Druhá skupina (2) pribrala o dosť viac čistej svalovej hmoty než prvá skupina (1). Takisto sa druhá skupina významne zlepšila v bench presse na počet opakovaní, rovnako tak v leg-presse.

Záver: Štúdia naznačuje, že užívanie srvátkového proteínu s glutamínom a bcaa a tréningom s odporom VEDIE K ZLEPŠENIU TELESNEJ KOMPOZÍCIE A VÝKONU PRI CVIČENÍ.Stimulatory effect of glutamine on glycogen accumulation in human skeletal muscle.
M. Varnier, G. P. Leese, J. Thompson and M. J. Rennie.
Am J Physiol Endocrinol Metab 269: E309-E315, 1995.

Na určenie, či môže infúzne podaný glutamín (30mg/kg hmotnosti) po cvičení stimulovať syntézu svalového glykogénu, sa použili 6 atléti, ktorí vyčerpávali glykogénové zásoby bicyklovaním 90 min. pri 70-140% maximálnej spotreby kyslíka. Po tomto podaní sa množstvo svalového glutamínu zvýšilo o 16% v porovnaní so skupinami užívajúcimi infúziu NaCl, či kombináciu alanínu a glycínu (pri tejto skupine bol pokles 18%). 2 hodiny po cvičení sa množstvo svalového glykogénu najviac zvýšilo po podaní glutamínu.

Záver: Štúdia naznačuje, že po cvičení zvýšená využiteľnosť glutamínu PODPORUJE HROMADENIE SVALOVÉHO GLYKOGÉNU.Effect of oral glutamine on whole body carbohydrate storage during recovery from exhaustive exercise.
J.L. Bowtell, K. Gelly, M.L. Jackman et al.
J Appl Physiol 86(6): 1770-1777, 1999.

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či orálne podaný glutamín môže byť úspešne nápomocný pri resyntéze svalového glykogénu po vyčerpávajúcom cvičení, ďalej či môže mať prídavný účinok glutamínu k roztoku plymérov glukózy vplyv na resyntézu glykogénu a nakoniec určiť vplyv glutamínu na celkovú zásobu glykogénu v tele, príp. len v pečeni. 7 mužov participovalo na štúdii, kde v troch rotačných skúškach prijímali 330ml 18.5% roztoku polymérov glukózy, 330ml placebo s 8g glutamínu a 330ml 18.5% roztoku polymérov glukózy + 8g glutamínu. Po vyčerpaní svalového glykogénu im boli podané roztoky a infúzia glukózy s nerádioaktívnym izotopom uhlíka po dobu 2 hodín.

Záver: Príjem samotného glutamínu sa zdá byť nápomocný pri resyntéze svalového glykogénu počas odpočinku po namáhavom cvičení. Rozsah účinku bol totožný s účinkami roztoku polymérov glukózy. Prídavný účinok glutamínu s roztokom polymérov glukózy sa neukázal ako sčítací. Avšak prídavok glutamínu k roztoku polymérov glukózy mal za následok vúčšie hromadenie sacharidov v iných miestach než skeletálnom svalstve, najmä v pečeni.Dietary supplements and sports performance: Amino acids.
Williams, W.
Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2(2): 63-67, 2005.

Glutamín: Niektorí výskumníci teoretizujú, že atléti, ktorí sa pretrénujú, môžu mať zníženú hladinu glutamínu, čo môže oslabovať funkciu imunitného systému a tak vytvárať podmienky pre rôzne nemoci. Výsledky sú ale pochybné a viac nedávnych štúdií sa prikláňa k názoru, že glutamín nemí významný vplyv na posilnenie imunitného systému. Takisto glutamín nemá vplyv na stimuláciu syntézy svalového glykogénu ani žiadny ergogenický účinok pri krátko-, či dlhodobom užívaní na svalovú hmotu a silu. Suplementácia glutamínom pred výkonom nemá žiadny účinok na cvičenie do vyčerpania proti odporu v porovnaní s placebom.Safety and metabolic effects of L-glutamine administration in humans.
Ziegler TR, Benfell K, Smith RJ, Young LS, Brown E, Ferrari-Baliviera E, Lowe DK, Wilmore DW.
J Parent Enter Nutr. 14: 137S-146S, 1990.

V tejto štúdii nebolo pozorované žiadne hromadenie amoniaku (klinická toxicita) pri orálnej suplementácii L-glutamínom v dávkach 0.1g/kg a 0.3g/kg hmotnosti.

Zapojte sa do diskusie na našom diskusnom fóre FreeZone.


Buccicho 

copyright © 2002 BIOMag
All rights reserved

27.11.2008 22:28 Najoblubenejsie hardcore jedlo?
27.11.2008 22:01 Peter Mlynarčík na WPC Worlds s famóznymi 330 kg
27.11.2008 21:37 WPC worlds 2008
27.11.2008 20:24 flakanie do konca roka
27.11.2008 19:48 burnflesh WPC WORLDS 2008