Zo sveta vedy 

Vplyv vysokointezívneho tréningu na výkon


Názov: Rozvoj dynamickej sily a rýchlosti po vysokointezívnom posilňovacom tréningu.

Autori: Andreas Schlumberger, Dietmar Schmidtbleicher, Inštitút športovej vedy, Univerzita Johann Wolfgang Goethe Frankfurt/Main, Nemecko

Zdroj: Conference Book, International Conference on Weightlifting and Strength Training 1998, Lahti. Gumerus Printing, Finland 1998, s.163-164.

Úvod

Bolo dokázané, že tréning s maximálnou záťažou (>= 90% z jedného maximálneho opakovania [1MO]) je efektívny spôsob zvýšenia maximálnej sily, pomeru vyvinutej sily a rýchlosti pohybu. Preto atléti používajú tieto metódy krátko pred významnými súťažami. Je ale iba strašne málo vedeckých informácií týkajúcich sa efektov netrénovania po ukončení tréningovej doby, ktorá normálne trvá 4-6 týždňov. Športovci aj tréneri sú si neistí pri nájdení optimálneho časového intervalu medzi poslednou tréningovou jednotkou a súťažou, aby využili adaptáciu na silový tréning najlepším spôsobom. Cieľom tejto štúdie bolo nájsť časový úsek rozvoja maximálnej sily a rýchlosti počas prvých troch týždňov po tréningu s maximálnymi hmotnosťami. Naviac bolo preskúmané, či výsledný časový úsek je rozdielny pri používaní iba koncentrického tréningu alebo excentricko-koncetrického spôsobu trénovania.

Metódy

20 silovo trénovaných študentov mužského pohlavia bolo zoskupených a náhodne rozdelených do koncentrickej (n=10) alebo excentricko-koncentrickej tréningovej skupiny (n=10). Subjekty trénovali 2-krát týždenne po dobu 4 týždňov. Vykonali 5 sérií po 3 opakovania (prestávka 6 min.) s 90% hmotnosťou maxima v tlaku na lavičke explozívnym spôsobom. Iných 7 subjektov vytvorilo kontrolnú skupinu, ktorá netrénovala. Dynamická sila (1MO) a rýchlosť (vmax) boli merané pred tréningami a 3,7,10,14,21 dní po poslednej tréningovej jednotke. Subjekty mali vynaložiť silu proti tyčke zo začiatočnej štandardizovanej polohy (2cm nad hrudníkom, konštantná šírka úchopu). Maximálna rýchlosť (m/s) bola určená z čistého koncentrického tlaku na lavičke s použitím váhy 15,5 kg, pri ktorom bola tyčka vyhodená preč z rúk („vrh tyčkou v ľahu na lavičke“). Subjektom bolo povedané, aby vyvinuli silu tak rýchlo, ako sa len dá a vyhodili tyčku s maximálnou rýchlosťou. Všetky testy a tréningy boli vykonané na stroji („multipress“). Rýchlosť bola meraná pomocou optického reflektívného senzorového systému (presnosť: 4mm a 1/50000sec).

Výsledky

Po excentricko-koncentrickom a koncentrickom tréningu sme objavili rozdiely v stupni adaptácii maximálnej sily. excentricko-koncentrická skupina zvýšila dynamickú silu o 13,5% (p<0,05) a koncentrická skupina o 7,7% (p<0,05). Avšak tieto zlepšenia boli pozorované v rozličných časoch (excentricko-koncentrická skupina po 21 dňoch; koncetrická skupina po 10 dňoch). Kontrolná skupina zvýšila dynamickú silu o 4,1% 21 dní od prerušenia tréningu (významnej viac ako 3 dni neskôr). Rozvoj rýchlosti je podobný dynamickej sile. Najväčšie zvýšenie bolo pozorované v excentricko-koncentrickej skupine (6%, 21 dní po prerušení tréningu p<0,05). Výsledky koncentrickej skupiny boli štatisticky nevýznamné (3,7% po 3 dňoch ukončenia trénovania). Kontrolná skupina demonštrovala takisto nevýznamné zlepšenie (1,2%).

Diskusia

V tejto štúdii sa excentricko-koncentrický tréning ukázal lepší oproti koncentrickému tréningu v rozvoji daných hodnôt opisujúcich športovú výkonnosť (dynamická sila, rýchlosť pohybu).  Hlavným objavom tohto výskumu je fakt, že po excentricko-koncentrickom tréningu sa maximálna sila a rýchlosť najviac zvýšila po 3 týždňoch po ukončení trénovania, oproti koncentrickej skupine, kde sa tieto hodnoty najviac zvýšili 3 dni (rýchlosť) alebo 10  dní (dynamická sila) po ukončení trénovania.

Čo sa týka vplyvu jednotlivých kontrolných testov, ich tréningový stimul bol malý v porovnaní so stimulom jednotlivých tréningov. Avšak, ich efekt nemôže byť kompletne vylúčený, preto by malo byť počítané s malým vplyvom na výkonnostné hodnoty u jednotlivých tréningových skupinách 21 dní po prerušení trénovania. Pozorovaná časová adaptácia môže byť vysvetlená interakciou nervových a svalových faktorov. Je možné, že adaptácia svalov nebola ukončená pri konci trénovania kvôli nekompletnej svalovej regenerácii. Toto môže byť príčina pozorovania oneskorenej dynamickej sily v trénovaných skupinách. Rozdiel v časoch dosiahnutia najväčšej sily bol spôsobený pravdepodobne vplyvom väčšieho poškodenia svalov v spojení s dlhšou dobou adaptácie po excentricko-koncentrickom tréningu.

Zlepšenie rýchlosti u excentricko-koncentrickej skupiny je pravdepodobne zapríčinené takisto dlhším regeneračným procesom svalov. Určiť príčinu rozdielu dosiahnutia najvyššej rýchlosti v inom čase u koncentrickej skupiny je ťažko určiť. Pravdepodobne nervové faktory prispeli primárne k zlepšeniu rýchlosti. Objavili sme oneskorenú adaptáciu dynamickej sily v oboch skupinách, neskoršiu silovú odozvu a neskoršie zlepšene rýchlosti po excetricko-koncetrickom tréningu. Uvedené výsledky môžu pomôcť športovcom pri optimalizácii ich tréningových stratégií.

J. 

copyright © 2002 BIOMag
All rights reserved

27.11.2008 22:28 Najoblubenejsie hardcore jedlo?
27.11.2008 22:01 Peter Mlynarčík na WPC Worlds s famóznymi 330 kg
27.11.2008 21:37 WPC worlds 2008
27.11.2008 20:24 flakanie do konca roka
27.11.2008 19:48 burnflesh WPC WORLDS 2008